ประกาศผลสอบเข้าเรียนชั้นอนุบาล 1 และ ป.1 ปีการศึกษา 2556

อ่านประกาศด้วยโปรแกรม Adobe Reader อ่านประกาศไม่ได้คลิกเพื่อดาวน์โหลดโปรแกรม
ผลการสอบเข้าเรียนชั้นอนุบาล 1
หน้า 1
หน้า 2
หน้า 3

ผลการสอบเข้าเรียนชั้น ป.1
หน้า 1
หน้า 2
หน้า 3
หน้า 4

หน้า 5

 

กำหนดมอบตัวนักเรียนชั้นอนุบาล 1 และ ป.1 ในวันพุธที่ 20 กุมภาพันธ์ 2556
เวลา 09.00 - 11.30 น.
ชั้นอนุบาล มอบตัวที่ห้องโสตทัศนศึกษา

ชั้น ป.1 มอบตัวที่ห้องวิชาการ
หลักฐานการมอบตัวนักเรียน อนุบาล 1 และ ป.1
1. สูติบัตรฉบับจริงพร้อมฉบับถ่ายสำเนา 1 ฉบับ
2. สำเนาทะเบียนบ้านฉบับจริงพร้อมฉบับถ่ายสำเนาของบิดา มารดาและนักเรียน อย่างละ 1 ฉบับ
3. ใบแจ้งสำรวจเข้าเรียน (เฉพาะชั้น ป.1)
4. เงินค่าเรียนปรับพื้นฐานภาคฤดูร้อน จำนวน 350 บาท
หมายเหต นักเรียนคนใดไม่มารายงานตัวตามวัน เวลาดังกล่าวถือว่าสละสิทธิ์


ฝ่ายวิชาการโรงเรียนเทศบาลวัดเสมาเมือง

ประกาศรับนักเรียนเข้าเรียนในชั้นอนุบาล 1 และ ป.1 ปีการศึกษา 2556

โรงเรียนเทศบาลวัดเสมาเมืองรับสมัครนักเรียนชั้นอนุบาล 1 และ ป.1 ประจำปีการศึกษา 2556 ทั้งในเขตและนอกเขตบริการบริการของโรงเรียน โดยชั้นอนุบาล 1 นักเรียนเกิด พ.ศ.2551 ชั้น ป.1
เกิด พ.ศ.2549 ใช้หลักฐานในการสมัครคือ 1) สำเนาทะเบียนบ้าน (พร้อมฉบับจริง) 2) สำเนาสูติบัตร
3) รูปถ่ายขนาด 1 นิ้ว 2 รูป ชั้นอนุบาลสมัครได้ที่อาคารเรียนอนุบาล ชั้น ป.1 สมัครได้ที่ห้องธุรการ
สอบคัดเลือกในวันเสารืที่ 16 กุมภาพันธ์ 2556 อ่านประกาศคลิก

 

โรงเรียนเทศบาลวัดเสมาเมือง

ปฏิทินงานวิชาการ

เดือนพฤศจิกายน 2555
- วันพุธที่ 28 ตัวแทนนักเรียนร่วมแข่งขันประดิษฐ์กระทงประกวดในโอกาสเทศกาลวันลอยกระทงประจำปี
   ณ สวนพระศรีธรรมโศกราช
- วันศุกร์ที่ 30 นักเรียนชั้น ป.5 พร้อมคณะครูทัศนศึกษา "สวนพฤกษศาสตร์ภาคใต้ (ทุ่งค่าย)" จ.ตรัง 
เดือนธันวาคม 2555
- วันอาทิตย์ที่ 2 ประชุมผู้ปกครองนักเรียน ป.1-3 เริ่มเวลา 09.00 น. ป.4-6 เริ่มเวลา 13.00 น.
   ณ ห้องประชุมโรงเรียนเทศบาลวัดเสมาเมือง
- วันพุธที่ 5 - วันจันทร์ที่ 10 ผู้บริหารพร้อมคณะครูทัศนศึกษาภาคเหนือ
- วันเสาร์ที่ 22 ตัวแทนนักเรียนเข้าสอบแข่งขันพระพุทธศาสนาเพชรยอดมงกุฎ ณ โรงเรียนเทพศิรินทร์
   กรุงเทพมหานคร
- วันศุกร์ที่ 28 ร่วมทำบุญตักบาตรเนื่องในโอกาสขึ้นปีใหม่ ณ สนามหน้าเสาธงโรงเรียน