ติดต่อโรงเรียน

โรงเรียนเทศบาลวัดเสมาเมือง

เลขที่ ๕๘๕  ถนนราชดำเนิน  ตำบลในเมือง  อำเภอเมือง  จังหวัดนครศรีธรรมราช  ๘๐๐๐๐

โทรศัพท์  (๐๗๕) ๓๕๖๕๑๘

Email : semamuang@nakhoncity.org